Ochrana osobných údajov

1. Spracovanie a chrana osobných údajov užívateľa /člena VirConsil Club-u/, ktorý je fyzickou osobou prevádzkovateľom / spol. InterMedical & Assistance Care, s.r.o., so sídlom na Mlynskej ul.  č. 3, 044 20 Malá Ida, Slovensko/, je realizovaná podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /GDPR/.

2. Prevádzkovateľ postupuje tak, aby užívateľ neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu. 

3. Osobné údaje budú spracovávané prevažne automatizovaným spôsobom, alebo prostredníctvom riadne poučených oprávnených osôb a na základe písomného poverenia, po dobu platnosti poskytovania služby. 

4. Užívateľ dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov zadaných pri registrácii v registračnom formulári: meno, priezvisko, email, telefónne číslo, pre účely plnenia záväzkov zo zmluvy a pre zabezpečenie poskytovania služby prevádzkovateľom (najmä. pre zasielanie dôležitých odkazov, SMS pripomienok, komunikáciu pre plnenie zmluvných záväzkov). Údaje sú dostupné na stránke a užívateľ si ich môže podľa potreby meniť. 

5. Prevádzkovateľ neposkytuje získané osobné údaje tretím stranám.

6. Užívateľ je zodpovedný za udržiavanie kontroly nad prístupom k svojmu účtu, vrátane prihlasovacích údajov, hesla a je zodpovedný za všetky činnosti, ktoré vzniknú v spojení na, alebo prostredníctvom svojho účtu. Ak dôjde k strate kontroly nad prístupovými údajmi alebo k strate pre užívateľa v dôsledku činnosti spojenej s Vašim účtom, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek finančnú stratu, ujmu alebo poškodenie. 

7. Užívateľ má právo žiadať o vyradenie osobných údajov zo systému Virconsil Club, ukončenie spracovania jeho osobných údajov a likvidáciu osobných údajov užívateľa ako to definuje zákon. V tomto prípade však dôjde k ukončeniu poskytovanej Služby.